Maps of Heerenveen

Maps of Heerenveen

$title$

$title$

$title$

$title$

Schoterland, de vijfde grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Heerenveen. 2. Knype. 3. St. Johannisga. 4. Mildam, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Doniawerstal : waer over tegenwoordig de ed. heer Jr. Sibrand van Osinga grietman is, bysitters syn Sytze Jansz Wierda, Agge Broersz, Epe van Hettinga, Idzaerd Broersma, Johan van Echten secretaris

1 : 66000 S.A.H. et S.G. designantt. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Opsterland, de achtste grietenij van Zevenwouden : Kadastrale gemeenten: 1. Ureterp. 2. Beesterzwaag. 3. Duurswoude. 4. Gorredijk. 5. Lippenhuizen. 6. Langezwaag, IIe kanton (Beesterzwaag), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenie van Opsterlandt : waer over d'E. heer Martinus Fockens altans grietman is, bysitters syn Wybe Sytjes, Boele Broers, secretaris Saco Fockens

1 : 66000 designantibus S.A. Haacma et S. Gravio item B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Utingeradeel : waer over tegenwoordig de ed. heer Regnerus van Andringa grietman is, bysitters zyn Riemer Haentjesz, Agge Hessels, secretaris Cyprianus Ruffardt

1 : 66000 S. Atonis Haacma et S. Gravio designantibus emend. B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Schoterlandt : waer over tegenwoordig grietman is d'E. heer Daniel de Blocq van Scheltinga, Jan Wybes, Fedde Rouckesz bysitters, Ægidius à Broersma secretaris

1 : 66000 designantt. S.A.H. et S.G. et B.S.S. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Stellingwerf-Oosteinde, de negende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Oudeberkoop. 2. Makkinga. 3. Oosterwolde. 4. Donkerbroek, IIIde kanton (Oudeberkoop), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Stellingwerf Oost Eynde : waer over jegenwoordigh d'E. heer Philibertus Lycklama van Nyeholt grietman is, bysitters zyn Luytjen Foppesz., Johannes Martensz, Laelius Swaga secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Donia Werstal De Derde Grietenije van de Zeyenwolden

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Stellingwerf Oost-Eynde De Negende Grietenije van de Sevenwolden Weesentlyk afgebeelt

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Doniawerstal, de derde grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeente Langweer, IIIe kanton (Lemmer), IIIe arrondissement (Sneek) 1850 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Opsterlandt De Achtste Grietenije van de Zevenwolden. Weesentlyk vertoont

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Utingeradeel, de eerste Grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Oldeboorn, 2. Akkrum, 3. Terhorne

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t. L. Schweickhardt scripst. ; D. en H. Veelwaard sculpst. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Gemeente Aengwirden, voormalige tweede grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeente Tjalleberd, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1854 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Haskerland, de vierde grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Joure 2. Nieuwenhaske, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Hasscherlandt : waer over altans de e. heer Egbert van Baerdt grietman is, bysitters zyn Jorck Annesz., Hans Sibesz Rouckema, Pieter Jellesz. Hylckama secret.

1 : 66000 designantibus S.A. Haacma et S.Gravio item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Aengewerden : waer over altans de E. heer Jacobus Bouricius grietman is, Tys Hylckesz Dekama bysitter, Upco van Aerssen secretaris

1 : 50000 designantibus S.A.H et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Schooterlandt De Vijfde Grietenije van de Sevenwolden

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

De Grietenye van Wymbritzeradeel : waer over tegenwoordig de ed. heer Jr. Duco Martna van Burmania grietman is, bysitters zyn Lambert van Velsen, Rein Gravius, Henne Riencksz, Dr. Johannes Tyßen secretaris

1 : 66000 S.A.H. [et] S.G. et B.S.S. dimetientib. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Rauwerderhem : waer over althans de ed. heer Jr. Frans van Eysinga grietman is, Ane Hansz Agricola bysitter, Wibrandus Reynalda secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emend. B.S. à S [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gemeente Wymbritseradeel, (voormalige zevende grietenij van Westergoo) benevens het grondgebied der steden Sneek en Ylst : kadastrale gemeenten 1. Nijland 2. Scharnegoutum 3. Oppenhuizen 4. Heeg 5. Woudsend, Ie kanton (Sneek), IIe arrondissement 1851 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Rauwerderhem, de elfde grietenij van Oostergoo : Kadastrale gemeente Rauwerd, VIe kanton (Rauwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Haskerland de Vierde Grietenije van de Zeyenwolden Afgemeeten en Weesentlyk Afgebeelt

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Aengwerden De Grietenije van Aengwerden De Tweede van de Zevenwolden Weesentlyk vertoont

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

SNEECK.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Top left] SLOOTEN; [top right] YLST; [bottom left] WORCVM; [bottom right] HINLOOPEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Rauwerderhem De Elfde Grietenije van Ooster Goo Weesentlyk vertoont en Afgemeeten

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile