Maps of Opsterland

Maps of Opsterland

$title$

$title$

$title$

De Grietenie van Opsterlandt : waer over d'E. heer Martinus Fockens altans grietman is, bysitters syn Wybe Sytjes, Boele Broers, secretaris Saco Fockens

1 : 66000 designantibus S.A. Haacma et S. Gravio item B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Opsterland, de achtste grietenij van Zevenwouden : Kadastrale gemeenten: 1. Ureterp. 2. Beesterzwaag. 3. Duurswoude. 4. Gorredijk. 5. Lippenhuizen. 6. Langezwaag, IIe kanton (Beesterzwaag), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Stellingwerf Oost-Eynde De Negende Grietenije van de Sevenwolden Weesentlyk afgebeelt

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Stellingwerf-Oosteinde, de negende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Oudeberkoop. 2. Makkinga. 3. Oosterwolde. 4. Donkerbroek, IIIde kanton (Oudeberkoop), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Stellingwerf Oost Eynde : waer over jegenwoordigh d'E. heer Philibertus Lycklama van Nyeholt grietman is, bysitters zyn Luytjen Foppesz., Johannes Martensz, Laelius Swaga secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Schoterland, de vijfde grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Heerenveen. 2. Knype. 3. St. Johannisga. 4. Mildam, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Schoterlandt : waer over tegenwoordig grietman is d'E. heer Daniel de Blocq van Scheltinga, Jan Wybes, Fedde Rouckesz bysitters, Ægidius à Broersma secretaris

1 : 66000 designantt. S.A.H. et S.G. et B.S.S. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Schooterlandt De Vijfde Grietenije van de Sevenwolden

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Opsterlandt De Achtste Grietenije van de Zevenwolden. Weesentlyk vertoont

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Gemeente Aengwirden, voormalige tweede grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeente Tjalleberd, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1854 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Smallingerland de Negende Grietenije van Oostergo Wesentlyk afgebeeldt

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Aengwerden De Grietenije van Aengwerden De Tweede van de Zevenwolden Weesentlyk vertoont

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Zevenwolden.

1 : 200000 [Isaak Tirion] [Amsterdam] : [Isaak Tirion]
$title$

Septem silvae vulgo Seven Wolden olim forestensis

1 : 100000 Bernhardo Schotano à Sterringa, Suffrido Haacma et Sixto Gravio autoribus. [Franeker] : [Johannes Wellens]
$title$

Kaart voorstellende de ligging der eigendommen van de Maatschappij van weldadigheid.

1 : 115200 [S.l.] : [s.n.]
$title$

$title$

Stellingwerf-Westeinde, de tiende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Oudetrijne. 2. Wolvega. 3. Blesdijk. 4. Noordwolde, IIIe kanton (Oudeberkoop) IIe arrondissement (Heerenveen) 1850 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenie van Smallingerlandt : waer over d'E. heer Arent van Haarsma grietman is, bysitters Hinne Sjoerdtsz, Lambert Erytsz., secretaris Sixtus Fockens Eringa

1 : 50000 dimetiente Broerio Boelens geometra et mathematico. [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenie van Stellingwerf West Eynde : waer over tegenwoordigh d'E. heer Dirck van Baardt grietman is, bisitters Pier Pietersz., Geert Hendricx, Jan Heynsz, secretaris Schelto Julius van Aitsema J.U.D.

1 : 66000 demetientibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Smallingerland, de negende grietenij van Oostergoo : kadastrale gemeenten: 1. Rottevalle. 2. Oudega. 3. Dragten. 4. Boornbergum, IIe kanton (Beesterzwaag), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Kaart van de Nienoortsche veenen wijken diepen gruppen meiren; en nieuw molen canaal &c. &c. &c.

$title$

De Grietenye van Utingeradeel : waer over tegenwoordig de ed. heer Regnerus van Andringa grietman is, bysitters zyn Riemer Haentjesz, Agge Hessels, secretaris Cyprianus Ruffardt

1 : 66000 S. Atonis Haacma et S. Gravio designantibus emend. B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Aengewerden : waer over altans de E. heer Jacobus Bouricius grietman is, Tys Hylckesz Dekama bysitter, Upco van Aerssen secretaris

1 : 50000 designantibus S.A.H et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Stellingawerf West Einde, De Tiende en Laaste Grietenije van de Zevenwolden, Weesentlyk Vertoont

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Utingeradeel, de eerste Grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Oldeboorn, 2. Akkrum, 3. Terhorne

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t. L. Schweickhardt scripst. ; D. en H. Veelwaard sculpst. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Haskerland, de vierde grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Joure 2. Nieuwenhaske, Ie kanton (Heerenveen), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

$title$

Charte von Friesland

1 : 137000 nach R. u. I. Otttens grossen Charte und den neuesten Astronomischen Observationen entworfen von F.L. Güssefeld. Nürnberg : bey denen Homännischen Erben
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile