Maps of Rotterdam

Maps of Rotterdam

$title$

Kaart van de beneeden rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot Hardinksveld

$title$

Kaart van de Beneeden rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot Gorinchem: de vyf blaaden van de Maas en Merwede in een generale kaart door M. Bolstra

$title$

Kaart van de Beneeden rivier de Maas en de Merwede, van de Noord Zee tot Gorinchem : de vyf blaaden van de Maas en Merwede in een generale kaart door M. Bolstra

1 : 80000 gecopieerd na de kaart van den landmeter M. Bolstra. [Amsterdam] : [Isaak Tirion]
$title$

Polder Nieuw- en Oud-Guldeland, gemeente Geervliet.

$title$

Carte de la Hollande ou sont les envs. de Rotterdam, d'Hellevoetsluys, de Goerée, de Villemstat &c.

1 : 300000 gravé par Delahaye Lainé. [Paris] : par le sr. Robert géographe ordin. du roi
$title$

Schetskaart, aantoonende de bekorting der vaart van de in Goeree binnen komende en naar Rotterdam gedestineerde schepen door het geprojecteerde kanaal van Voorne

1 : 132000 lithografie van D. Abrahams, te 's Hage. Rotterdam : Arbon en Krap
$title$

Carte particuliere des environs de Rotterdam et Schiedam

1 : 163000 Rotterdam (Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Rotterdam

1 : 50000 Annotatie geografische gegevens: Verkend in 1849 en 1850, herz. 1890 ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

Paskaerte van het inkoomen van de Maes Tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't Inkoomen van't Goereesche gat, tot aen Oude Hoornfluys, met hunne Drooghte en Diepte Seer Naeukeurich opgestelt

1 : 55000 Mollova mapová sbírka Keulen, Johannes van Keulen, Johannes van II
$title$

$title$

37 Rotterdam, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

Hoogheemraadschap van Schieland

1 : 34000 deze kaart geteekend naar de groote kaart van Schieland, en in dezelve alle nieuwe veranderingen, Schieland betreffende, gebragt, wordt met allen eerbied opgedragen, aan ... door hun ... dienaar I.A. Scholten Hk. Zn. ... Te Rotterdam : van Mensing en Van Westreenen
$title$

[Kaart], uit: Schieland en Krimpenerwaard : naar de laatste waarnemingen / A. Brouwer fecit

1 : 140000 Annotatie: Uit: De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver / door L. van Ollefen. - Amsterdam : Banse, 1793-1801 Brouwer, A. (fl. 1793) Te Amsterdam : bij H.A. Banse
$title$

Het Hooge Heemraedt schap van Schielandt ...

$title$

Blad V, uit: Kaart van de provincie Zuid-Holland / opgemaakt op last van de Provinciale Staten

1 : 50000 ['s-Gravenhage : Provinciale Staten]
$title$

Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee, met de aengelege steden, plaetsen, sanden, drooghten en goersen, soo als die tegenwoordigh bevaren wert

1 : 23000 int licht gebracht door Jacob Quacq [...] 1665 waarin vertoond word de tegenwoordige gedaante van het eyland Roozenburg met zyne onlangs aangedykte polders en landeryen, bestaande int Oudt en Nieuw Roozenburg, Blankenburg, de Ruyge Plaat, de Lange Plaat, het Kooyland en de Krabbe, alsmede de tegenwoordige gesteltheydt en aanwasch van den Hoek van Holland ; verb. en uytg. door R. en I. Ottens Amsterdam 1740. Amsterdam : R. en I. Ottens
$title$

Nieuwe kaart van Schieland en Krimper Waard.

1 : 90000 te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Het Hooge Heemraedt schap van Schielandt

1 : 14000 [Jan Stampioen] [J. Vingboons] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Hoogheemraadschap van Schieland

1 : 60000 naar de kaart van J.A. Scholten Hz. door J. M. Brillenburg lithografie van A.M. Abrahams te 's Hage. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Het Hooge Heemraadschap van de Crimpenre Waard

$title$

Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard

$title$

Blad VIII, uit: Kaart van de provincie Zuid-Holland / opgemaakt op last van de Provinciale Staten

1 : 50000 ['s-Gravenhage : Provinciale Staten]
$title$

I, uit: Kaart der provincie Noord-Braband : volgens de opmetingen van het kadaster / vervaardigd onder leiding van L. van der Voordt Pieck en M. Kuijl ; getek. door A.B. van Lieshout ; op steen gegrav. door F. Desterbecq ; berekend met betrekking tot de driehoeksmeting door P.E. Fritsen en J. Kuijpers

1 : 50000 titelvariant: Kaart van Noord-Braband; Annotatie: Omslagtitel: Kaart van Noord-Braband; Met opdracht aan de Staten van Noord-Brabant L. van der Voordt Pieck; M. Kuijl; A.B. van Lieshout; François Desterbecq 1807-1896; Fritsen, P.E.; Kuijpers, J. [S.l. : s.n.]
$title$

Ware afbeeldinghe van Delflandt

1 : 28000 ghemeten, ghecaerteert ende int licht gebracht door Meester Floris Balthasarsz. anno 1611. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van Rotterdam en omstreken met inbegrip van de steden Delft, Vlaardingen, Schiedam en Delfshaven / naar de beste bronnen bew. door F.H. Görlitz

1 : 20000 Görlitz, F. H. Rotterdam : Boekhandel van W. Wenk
$title$

Kadastrale kaart van den Hoekschen Waard

1 : 25000 door J.A. Margadant. Zwijndrecht : Boden
$title$

Afbeeldinge van de Maes

1 : 28000 Mollova mapová sbírka Quacq, Jacob Quacq, Jacob
$title$

Kaart van de Nederwaard, groot in dijklasten 11764 mergen 450 roeden

1 : 37000 titelvariant: Atlas des digues de Hollande; Annotatie: In: Atlas des digues de Hollande, bl. 66 [S.l. : s.n.]
$title$

Schets van een gedeelte van het Haringvliet van Stad tot aan Hellevoetsluis

1 : 22000 opgenomen ... door A.A. Buijskes, Capteijn ter Zee. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Le port de Rotterdam

1 : 100000 [Paris] : [éditeur inconnu]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile