Maps of Jawa Tengah

Maps of Jawa Tengah

$title$

Java

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Schetskaart der expeditie van Anthonio Hurdt in Java's binnenland

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Kaart van een gedeelte van het Eiland Java : uitgemaakt hebbende het tooneel van den oorlog van 1825-1830 / door L.M. Lange. Majoor bij het Nederl[andsch] Ind[isch] Leger, Ridder der Militaire Willems Orde ; geteekend en op 61/4 verkleind door H. Hama, Gead. Landmeter

$title$

Overzichtskaart der spoor- en tramwegen in Midden-Java / Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij [Semarang] : Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij
$title$

4. Midden Java, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van een spoorweg tusschen Madioen en Soerakarta

Amsterdam : De Bussy
$title$

[Zendingskaart van Midden-Java]

1 : 750000 Annotatie: Uit: Sadrach's kring / L. Adriaanse. - Leiden : Donner, 1899 [Leiden : Donner]
$title$

Westelijk-gedeelte van het oorlogstooneel van den Java-Oorlog 1825-1830 / ontworpen door den Kapitein der Infanterie P.J.F. Louw

[Batavia : Landsdrukkerij]
$title$

Irrigatie-Afdeeling Serang : (bedoeld wordt Semarang)

$title$

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, mei, 1902

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Samarang - Joana : overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij

Stoomtram-Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Midden-Java = Middle Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Kaart van de Residentie Samarang = Gambaripoen siti ing Karesidenan Samarang / door H.Ph.Th. Witkamp = jasanipoen toewan H.Ph.Th. Witkamp ; Abdullah Mohamed Hamerodin del. ; R. Roobol en L.G. Kierdorff grav[ure], Maart 1886

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Rembang / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Pekalongan / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van de djatibosschen in de Residentie Rembang (Eil. Java) : volgens opname gedaan in de jaren 1861-1863

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : C.F. Stemler]
$title$

Kaart van den spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden

Lang, Carl Semarang Samarang : [s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Semarang / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Soerabaja / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Surabaya]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Pekalongan]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Semarang]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Rembang]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja : opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit dd. 6 juli 1866, No. 8 in de jaren 1871 t/m 1878 / Topographisch Bureau, Batavia

Topographisch Bureau Batavia [Batavia] : [Topographisch Bureau]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Soerabaja / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Overzichtskaart van de residentie Kÿæedoe / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Rembang / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Spoorweg Samarang-Vorstenlanden

s Hage : Smulders & Cÿê.
$title$

Afstandwijzer en kaart der Residentie Kadoe

[S.l. : s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile