Maps of Amersfoort

Maps of Amersfoort

$title$

[Map of a triangulation network between Naarden, Utrecht, and Amersfoort]

1 : 20000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

$title$

Utrechts Nordöstlicher Theil.

1 : 120000 [Wien] : [Franz Johann Joseph von Reilly]
$title$

Nieuwe en nette aftekening vande door gravinge die er staat te geschieden beginnende van de stadt Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee met des zelfs afbakinge &c.

1 : 40000 Gedrukt tot Amsterdam : by de Wed. Joachim Ottens op de Nieuwendyk in de Warelt kaart
$title$

Achtervolgens de last ende authorisatie van de edele heeren water-graef ende hoge heemraden vande riviere de Eem beecken en aencleven van dien, hebbe ick onderges. lantmeter gemeten'ende op syne maete gestelt de riviere de Eem, vande stadt Amersfoort aff tot aende ton inde mont vande Eem toe, met de wegen ende watergangen ten wedersyden vande selve riviere gelegen, als mede alle beecken ende wegen ...

1 : 18000 Bernard de Roy, 1692 T. Doesburgh sculp. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van het Baljuwschap van Gooyland, de Loosdrecten, Mynden, Hollands Loenen en Weesper Karspel : ter ophelderinge van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden.

1 : 60000 te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Deze nieuwe kaart van Gooilandt word met schuldige eerbiedigheidt aan ... Henrick Bicker ... opgedragen door ... Reinier & Josua Ottens

1 : 26000 H. Post fecit. [Amsterdam] : Reinier & Josua Ottens
$title$

Land-Kaartjen, aanwysende de Plaatsen en Huysen van Utrecht tot aan Muyden = Carte qui fait voir Les Lieux et Maisons depuis Utrecht Jusques a Muyde

1 : 80000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Visscher, Elisabeth
$title$

Kaart van Gooiland na de heide verdeeling van 1843 : aanwijzende de soort van bebouwing en alle veranderingen tot op gemeld tijdstip ...

1 : 25000 met medewerking van A. Perk ... vervaardigd door de landmeters van het kadaster A. van Oosterhout en N. Nelemans gegraveerd door Dl. Veelwaard. Te Amsterdam : bij Mortier, Covens en Zoon
$title$

Nieuwe en Nette Aftekening

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Ottens, Aaltje Ottens, Aaltje
$title$

Kaarte van de polders der Eemlandtsche leege landen etc. A° 1666

1 : 10000 aldus gemeeten en gecaerteert A°. 1666 door D.B. Groenouw. [S.l] : [s.n.]
$title$

[Road map from Utrecht to Maarssen]

1 : 1850 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van Mynden en de 2 Loosdrechten : midtsgaders van 's-Gravenland, nevens het Gerecht van Breukelen, en Loendersloot &c.

1 : 42000 heel naauwkeurig geteekent en gemeeten, uytg. door de weduwe N. Visscher. [Amsterdam] : nunc apud P. Schenk Jun.
$title$

Deze Nieuwe Kaart van Gooilandt

1 : 29000 Mollova mapová sbírka Post, H. Ottens, Josua
$title$

Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht

1 : 10000 gemeeten door Jan Spruytenburgh. [Amsterdam] : Johannes Covens en Cornelis Mortier
$title$

De nieuwe platte grond kaart van Uit-recht op zyn schoonst en sterrkst, anno 1670

1 : 12000 B. de Roy, inven. Ant. Winter, fecit. [Utrecht] : [W. Clerck]
$title$

T’Concept vande platgrondighe afbeeldingh des oude en niwe stad Utrecht, anno 1664

getijckent en op t’pampier gebracht door Hugo Ruy[sch] [Utrecht] : H. Specht
$title$

Urbis Traiecti ad Rhenum novissima et accuratissima delineatio

1 : 5500 C. Specht Jan v. Vianen fecit. [Amsterdam] : apud R. & J. Ottens
$title$

TRAIECTUM [-] WTTRECHT.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Traiectum Wttrecht

1 : 5500 [Joan Blaeu] [Amsterdam] : [Joan Blaeu]
$title$

Wtrecht = Traiectum

1 : 10000 Joh. van den Aveele inveenit et fecit. [Amsterdam] : F. de Wit excudit
$title$

Vtrecht Aertsbisdom

1 : 6000 A.D. Viana F. 1598. [Utrecht], :
$title$

Vtrecht Aertsbisdom

A.D. Viana F[ecit] 1598. [Utrecht] : [Adam van Vianen]
$title$

Utrecht Aertsbisdom

A.D. Viana F[ecit] 1598. [Utrecht] : [Adam van Vianen II]
$title$

Utrecht.

1 : 19000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Utrech.

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Platte grond der stad Utrecht : vertoonende alle gragten, straaten, steegen, gangen, markten, en plaatsen der openbare gebouwen

1 : 2800 gemeten, en in kaart gebragt door eenige jongelingen in de Fundatie der Vryvrouwe van Renswoude 1776 J.W. Raven ... fecerunt ; L. Praalder ... direx. ; Vinkeles sculp. 1778. [Utrecht] : J. van Schoonhoven en Comp. exc.
$title$

Aen wijsinghe van de vermaerde stadt Wtrecht met accord overghegaen aen alder christelijksten coninck van Vranckerijck Lodovicus den XIIII anno 1672 le ... junis = Demonstration de la fameuse ville d’Uytreque, pris per accord de sa maj. tres chrestien Louis XIIII, roij de France et naverre de 1672 le ... junis

1 : 12000 Gaspar Bouttats fecit et exc. [Antwerpen] : [s.n.]
$title$

Plan van Zeist

1 : 2200 J. Petersen del.t C. Forssell sculp. a Zeist. [Zeist] : [s.n.]
$title$

[Vestingwerken aan de noordzijde van Naarden]

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile