Maps of Ameland

Maps of Ameland

$title$

Het eiland Ameland, voormaals eene heerlijkheid, later de 31e grietenij der provincie Friesland : thans kadastrale gemeenten 1. Ballum 2. Nes, behoorende tot het IIIe kanton (Holwerd) Ie arrondissement (Leeuwarden), opgemaakt in 1854 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweikhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Dongerdeel west-zyde der Pasens : waer over althans grietman is de Ed. heer Ir. Ernst Sicke van Aylva, bysitters Jurjen Jacklesz Stinstra, Jan Yesz, Sibe Feyckesz, secretaris Zacharias Huber

1 : 66000 designantt. S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gemeente West-Dongeradeel, (voormalige derde grietenij van Oostergoo) : kadastrale gemeenten: 1. Holwerd. 2. Ternaard. 3. Nes, IIIe kanton (Holwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1853 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Donger Deel West-Zyde Der Pasens De Derde Grietenije van Ooster Goo

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Kaart der Provincie Friesland : afgedeeld in 32 grietenijen

1 : 240000 gegraveerd door Dl. Veelwaard Junior. Te Amsterdam : bij Mortier, Covens en Zoon
$title$

Hydrographische kaart van het Vriesche Zeegat : met een gedeelte der Vriesche en Groningsche Wadden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen en in plan gebragt ... door S.J. Keuchenius ... gegraveerd door J.C. Zurcher te Amsterdam. [S.l.] : bij J.F. Brugman
$title$

Utingera deel d'Eerste Grietenije van de Zevenwolden

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Hydrographische kaart der zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland, met de vaarwaters naar Harlingen en verder de Zuider Zee opgaande, tot aan de Middelgronden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen, en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door ... S.J. Keuchenius, 1831 herz. op last van het Departement van Marine door A. van Rhijn ; corr. gegraveerd door van Baarsel & Tuijn. ['s-Gravenhage] : Departement van Marine
$title$

Hydrographische kaart der zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland, met de vaarwaters naar Harlingen en verder de Zuider Zee opgaande, tot aan de Middelgronden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen [by] S.J. Keuchenius gegraveerd door J.C. Zürcher, te Amsterdam. Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Oostergo.

1 : 160000 [Isaak Tirion] [Amsterdam] : [Isaak Tirion]
$title$

$title$

$title$

De Grietenye van Ferwerdera-deel : waer over tegenwoordigh d'ed. heer Jr. Bartold van Douma grietman is, Ysbrandt Offesz bysitter, Cornellius Viglius J.U.D. secretaris

1 : 66000 designantt S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emend B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Oostergoa olim Aestrachia

1 : 135000 auctor[ibus] Bernhardo Schotano à Sterringa, Suffrido Haacma et Sixto Gravio. [Franeker] : [Johannes Wellens]
$title$

Gemeente Ferwerderadeel, (voormalige tweede grietenij van Oostergoo) : kadastrale gemeenten: 1. Blija. 2. Ferwerd. 3. Marrum. 4. Hallum, IIIe kanton (Holwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1853 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenie van Dongerdeel oost zyde der Paessens : alwaer althans d'ed. heer Jr. Georg Wilco baron tot Swartzenberg end Hogenlandsberg heer van Vischhuysen Grietman is, Wibe Annesz, Jan Sakesz, bysitters, Nicolaus Doenga secretaris

1 : 66000 designantt. S.A. et S.G. & B.S.S. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Ferwerderadeel De Tweede Grietenije van Ooster Goo Weesentlyk Vertoont

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

La Frise, divisé en arrondissemens et cantons de justice de paix

1 : 200000 dressée et gravée par C. van Baarsel et fils. À La Haye : chez F.J. Weygand
$title$

Tabula Frisiae, Groninghae et Territory, Embdensis

1 : 460000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Goos, Abraham Visscher, Nicolaus I.
$title$

Nieuwe kaart van de provincie Friesland

1 : 500000 J.C. de Roeder delin. H. Klockhoff direx. sculp. [Amsterdam] : [Johannes Allart]
$title$

Frisia Occidentalis [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 3, S. 217.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl

1 : 100000 opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga en Jacob Pieter de Vries te Emden, Ao 1797. Te Amsterdam : by G. Hulst van Keulen
$title$

La Seigneurie D'Ouest-Frise ou Frise Occidentale, divisée en ses Trois Parties, subdiviseés en leurs Iuridictions. [Karte], in: Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde [...], Bd. 2, S. 89.

1 Karte aus Atlas Sanson, Nicolas Jaillot, Alexis Hubert und Mortier, Pieter
$title$

FRISIA | OCCIDENTALIS

Adriano Metio et Gerardo Freitag | Auctoribus [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Frisiae occidentalis typus.

1 : 400000 [Cornelis Claesz.] [Amsterdam] : [Johannes Janssonius]
$title$

$title$

FRISIA | OCCIDENTALIS

Adriano Metio et Gerardo Freitag | Auctoribus, [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Paskaart van een gedeelte van Vriesland. Groeninger en Emderland.

1 : 270000 Mollova mapová sbírka Keulen, Johannes van Keulen, Johann
$title$

Tabula comitatus Frisiae

1 : 300000 Frísko Schotanus, Bernhard Wit, Frederick de a Frederico de Witt
$title$

Frisia occidentalis

1 : 250000 Frísko Sibrandus, Leo
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile