Maps of Dronryp

Maps of Dronryp

$title$

Gemeente Menaldumadeel, (voormalige eerste grietenij van Westergoo) : Kadastrale gemeenten 1. Beetgum 2. Berlikum 3. Dronrijp 4. Deinum, IIe kanton (Berlikum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1851 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenie van Menaldema Deel : waer over althans de ed. heere Edserd van Groustins grietman is, Sioucke Keympez, Krelis Tyssen bysitters, Vitus Johannis Sexti secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emendante B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Over deese Grietenije Zynde d'eerste van Wester Goo is tegenwoortig de Heer

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Hetbild De Negende en Laatste Grietenije Wester Goo Zynde Her Vrye Iacht Velt van Syn Hoogheyd Prins Henrik Casimir van Nassau etc. Erf-Stadhouder van Friesland etc. Weesentlyk afgebeelt en vertoont

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Leeuwerden de hooftstadt van Frislant = Leoverdia metropolis frisiæ MCDIII, 1603

1 : 2500 [Joannes Sems] Pet. Bastius fecit. [Franeker] : exstat venalis apud Joannem Lamrinck
$title$

Leeuwerden de hooftstadt van Vrieslandt

1 : 2500 P. Harlingensis fecit et excudebat. [Franeker] : [Jan Lamrinck]
$title$

Lewardum Occidentalis Frisiae opp.

1 : 4700 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Leoverdia.

[S.l.] : [s.n.]
$title$

LEOVERDIA.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Leeuwarden]

1 : 6000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Leeuwerderda-deel : waer over althans Grietman is d'ed. heer Jr. Douwe van Aylva, bysitters zyn van 't Suyder Trimdel, Cornelis Pauwelsz, Noorder Trimdel, Hotze Ysbrandtsz. Mellinga, Claes Edesz., secretaris Nicolaus Sixti J.U.D.

1 : 66000 dimetientib. S.A. Haacma [et] S. Gravo et B.S.S. [S.l.] : [s.n.]
$title$

$title$

De Grietenye van der Bildt : waer over d'ed. heer Jr. Wilhelmus van Haren tegenwoordig grietman is, bysitters zyn Cornelis Feyckesz., Dirck Pietersz., secretaris Wilhelmus Wyngaerden

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emendante B.S. a. S [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Leeuwarderadeel, de eerste grietenij van Oostergoo, benevens de stad Leeuwarden met haar grondgebied : kadastrale gemeenten: 1. Huizum. 2. Hijum. 3. Jelsum. 4. Wirdum, Iste kanton (Leeuwarden), Iste Arrondissement (Leeuwarden) 1847 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenie van Franeker Deel : waer over althans d'ed. heer Jr. Johan van Goslinga grietman is, Take Sibrandts Strinsma bysitter ; Sibrandus Brunia secretaris

1 : 66000 designantt. S.A. et S.G. et B.S.S. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gemeente Het Bildt, (voormalige negende grietenij van Westergoo) : kadastrale gemeenten 1. St. Anna-Porochie 2. St. Jacobi-Parochie 3. Le Vrouwe Parochie, IIe kanton (Berlikum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1852 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Baarderadeel, de vierde grietenij van Westergoo : kadastrale gemeenten 1. Jorwerd 2. Oostwierum 3. Baard, VIe kanton (Rauwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1844 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Leeuwerdera-Deel De Eerste Grietenije van Ooster-Goo Benevens de Jurisdictie der Stad Leeuwerden

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

De Grietenije van Barra Deel Mitsgaders De Jurisdictie des Stad Harlingen

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Gemeente Barradeel, (voormalige derde grietenij van Westergoo) : benevens het grondgebied der stad Harlingen : kadastrale gemeenten 1. Minnertsga 2. Sexbierum, VIIde kanton (Harlingen), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1852 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Hennaardera-Deel De Vyfde Grietenije van Wester-Goo

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Westergo.

1 : 150000 [Isaak Tirion] [Amsterdam] : [Isaak Tirion]
$title$

Westergoa olim Westrachia

1 : 100000 Bernhardo Schotano à Sterringa, Suffrido Haacma et Sixto Gravio autoribus. [Franeker] : [Johannes Wellens]
$title$

Hydrographische kaart der zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland, met de vaarwaters naar Harlingen en verder de Zuider Zee opgaande, tot aan de Middelgronden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen, en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door ... S.J. Keuchenius, 1831 herz. op last van het Departement van Marine door A. van Rhijn ; corr. gegraveerd door van Baarsel & Tuijn. ['s-Gravenhage] : Departement van Marine
$title$

Hydrographische kaart der zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland, met de vaarwaters naar Harlingen en verder de Zuider Zee opgaande, tot aan de Middelgronden

1 : 50000 trigonometrisch opgenomen [by] S.J. Keuchenius gegraveerd door J.C. Zürcher, te Amsterdam. Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

$title$

Oostergo.

1 : 160000 [Isaak Tirion] [Amsterdam] : [Isaak Tirion]
$title$

$title$

De Grietenie van Barra-deel : alwaer tegenwoordigh d'ed. heer Jr. Douwe van Walta grietman is, Andries Jansz bisitter, Matthias Idzinga secretaris

1 : 66000 designantt. S.A. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenie van Hennaerdera deel : waer over de ed. heer Ir. Oene van Groustins althans grietman is, bysitters zyn Tiaerdt Ietsesz, Uylke Baerd, secretaris Sixtus Tzommeri

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emend. B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile