Maps of Dongeradeel

Maps of Dongeradeel

$title$

$title$

Oostergoa olim Aestrachia

1 : 135000 auctor[ibus] Bernhardo Schotano à Sterringa, Suffrido Haacma et Sixto Gravio. [Franeker] : [Johannes Wellens]
$title$

De Grietenye van Dantumadeel : waer over tegenwoordig de ed. heer Jr. Sjoerdt van Aylva grietman is, bysitters syn Folcke Binnertsz., Wieger Wielckesz., secretaris Jacobus Canter J.U.D.

1 : 66000 designatore Martino Frederici. [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenie van Dongerdeel oost zyde der Paessens : alwaer althans d'ed. heer Jr. Georg Wilco baron tot Swartzenberg end Hogenlandsberg heer van Vischhuysen Grietman is, Wibe Annesz, Jan Sakesz, bysitters, Nicolaus Doenga secretaris

1 : 66000 designantt. S.A. et S.G. & B.S.S. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Ferwerdera-deel : waer over tegenwoordigh d'ed. heer Jr. Bartold van Douma grietman is, Ysbrandt Offesz bysitter, Cornellius Viglius J.U.D. secretaris

1 : 66000 designantt S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] emend B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Dongerdeel west-zyde der Pasens : waer over althans grietman is de Ed. heer Ir. Ernst Sicke van Aylva, bysitters Jurjen Jacklesz Stinstra, Jan Yesz, Sibe Feyckesz, secretaris Zacharias Huber

1 : 66000 designantt. S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S.S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gemeente Oost-Dongeradeel, (voormalige vierde grietenij van Oostergoo) : kadastrale gemeenten: 1. Anjum. 2. Ee. 3. Nijkerk, IVe kanton (Dokkum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1855 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Kollumerlandt : waer over tegenwoordig d'Ed. heer Jr. Feyo van Scheltema grietman is, bysitters zyn Jelis Eelckesz., Pieter Jarichsz., secretaris Gajus van Broersma

1 : 66000 [Martinus Frederici] [S.l.] : [s.n.]
$title$

De Grietenye van Tzietzerckstera-deel : waer over tegenwoordigh de ed. heer Jr. Scipio Meckhama van Aylva heer van Tammingaburg, Hoornhuysum, Cloosterbuyren &c grietman is, bysitters zyn Wepke Wblesz, Bote Fetzesz, secret. Cornelius Recalf J.U.D

1 : 66000 delineantibus S.H. [et] S.G. et B.S.S.[=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius et Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Dantumadeel, de zevende grietenij van Oostergoo : kadastrale gemeenten: 1. Akkerwoude. 2. Veenwouden. 3. Birdaard, IVe kanton (Dokkum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1847 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Kollumerland en Nieuw Kruisland, de vijfde grietenij van Oostergoo : kadastrale gemeenten: 1. Kollum. 2. Burum. 3. Westergeest, IVe kanton (Dokkum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1847 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Gemeente Ferwerderadeel, (voormalige tweede grietenij van Oostergoo) : kadastrale gemeenten: 1. Blija. 2. Ferwerd. 3. Marrum. 4. Hallum, IIIe kanton (Holwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1853 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Gemeente West-Dongeradeel, (voormalige derde grietenij van Oostergoo) : kadastrale gemeenten: 1. Holwerd. 2. Ternaard. 3. Nes, IIIe kanton (Holwerd), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1853 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Dantuma-Deel De Zevende Grietenije van Ooster-Goo

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Ferwerderadeel De Tweede Grietenije van Ooster Goo Weesentlyk Vertoont

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Donger Deel Oost Zyde der Pasens De vierde Grietenije van Ooster Goo Algemeeten en opt.

1 : 30000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Donger Deel West-Zyde Der Pasens De Derde Grietenije van Ooster Goo

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Tietjerksteradeel, de achtste grietenij van Oostergoo : kadastrale gemeenten: 1. Bergum. 2. Giekerk. 3. Hardegarijp. 4. Oostermeer, Ve kanton (Bergum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1847 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Tjietjerkstera Deel De Achtste Grietenije van Ooster Goo

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Leeuwerdera-Deel De Eerste Grietenije van Ooster-Goo Benevens de Jurisdictie der Stad Leeuwerden

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Achtkarspelen, de zesde grietenij van Oostergoo : kadastrale gemeenten: 1. Buitenpost. 2. Kooten. 3. Drogeham. 4. Surhuizum, Ve kanton (Bergum), Ie arrondissement (Leeuwarden) 1844 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Achtker Spelen De Sesde Grietenije van Ooster Goo

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Leeuwarderadeel, de eerste grietenij van Oostergoo, benevens de stad Leeuwarden met haar grondgebied : kadastrale gemeenten: 1. Huizum. 2. Hijum. 3. Jelsum. 4. Wirdum, Iste kanton (Leeuwarden), Iste Arrondissement (Leeuwarden) 1847 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Achtkerspelen : waer over althans d'e. heer Livius van Scheltinga grietman is, bysitters zyn Jan Eyssesz, Gercke Hansz., secret. Nicolaus Bay

1 : 66000 designatore Martino Frederici. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Leeuwarden]

1 : 6000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Leoverdia.

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Lewardum Occidentalis Frisiae opp.

1 : 4700 [S.l.] : [s.n.]
$title$

LEOVERDIA.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Leeuwerden de hooftstadt van Vrieslandt

1 : 2500 P. Harlingensis fecit et excudebat. [Franeker] : [Jan Lamrinck]
$title$

Leeuwerden de hooftstadt van Frislant = Leoverdia metropolis frisiæ MCDIII, 1603

1 : 2500 [Joannes Sems] Pet. Bastius fecit. [Franeker] : exstat venalis apud Joannem Lamrinck
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile