Maps of Central Java

Maps of Central Java

$title$

Soerabaja / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Soerabaja / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Algemeene afstandswijzer van het eiland Java / vervaardigd op het Topographisch Bureau der Genie-Directie Batavia, 1842 ; vervaard[igd] en gegrav[eerd] door H. Dickmann

Topographisch Bureau der genie Directie Batavia Batavia : Topographisch Bureau der Genie-Directie
$title$

Java

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Semarang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Pasoeroean / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Overzicht Wegennet Midden-Java : afstandskaart / getekend door C.J. Schalks, 26-06-[19]47

Semarang : O.I.D.
$title$

[Wegenkaart van Midden-Java]

[S.l. : Opmetingsbureau van het Militair Bestuur op Java]
$title$

Overzichtskaart der spoor- en tramwegen in Midden-Java / Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij [Semarang] : Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij
$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Kuyper, J. Hugo Suringar
$title$

Kaart van een gedeelte van het Eiland Java : uitgemaakt hebbende het tooneel van den oorlog van 1825-1830 / door L.M. Lange. Majoor bij het Nederl[andsch] Ind[isch] Leger, Ridder der Militaire Willems Orde ; geteekend en op 61/4 verkleind door H. Hama, Gead. Landmeter

$title$

Kaart van Midden-Java : Tweede militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort e J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Kaart van een spoorweg tusschen Madioen en Soerakarta

Amsterdam : De Bussy
$title$

Schetskaart der expeditie van Anthonio Hurdt in Java's binnenland

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Semarang-Cheribon : overzichtskaart / Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij

Semarang Cheribo Stoomtram-Maatschappij Semarang [Semarang] : Stoomtram-Maatschappij
$title$

Irrigatie-Afdeeling Serang : (bedoeld wordt Semarang)

$title$

Samarang - Joana : overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij

Stoomtram-Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, mei, 1902

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Westelijk-gedeelte van het oorlogstooneel van den Java-Oorlog 1825-1830 / ontworpen door den Kapitein der Infanterie P.J.F. Louw

[Batavia : Landsdrukkerij]
$title$

Kaart tot afstandswijzer van de residentie Banjoemas

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de Residentie Samarang = Gambaripoen siti ing Karesidenan Samarang / door H.Ph.Th. Witkamp = jasanipoen toewan H.Ph.Th. Witkamp ; Abdullah Mohamed Hamerodin del. ; R. Roobol en L.G. Kierdorff grav[ure], Maart 1886

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Algemene overzichtskaart / Serajoedal Stoomtrammaatschappij

Rijswijk : Broek en van Gheel Gildemeester
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Midden-Java = Middle Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Oost Java = East Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Semarang / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Serajoedal Stoomtrammaatschappij algemeene overzichtskaart / Serajoedal Stoomtrammaatschappij, mei 1912

[S.l.] : Serajoedal Stoomtrammaatschappij
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile